ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
1828 - 1832


ΙΟΥΝΙΟΣ 1828
"...Εφιλοτιμήθην να προβλέψω το προχειρότερον και ευθηνότερον. Ούτως ύστερον από πολλάς ερευνάς και πολλάς πληροφορίας επείσθην ότι το Νομισματοκοπείον των προ τριάκοντα χρόνων παυσάντων Ιππέων της Μάλτας εδύνατο να μας εχρησίμευσεν και θέλει ακόμη μας χρησιμεύσει δια πολύ καιρόν, διότι αι μηχαναί, είναι όχι μόνο κάλλισται και ευχρηστότατοι, αν και μερικαί και μόνον μερικαί εξ αυτών δεν είναι της τελευταίας μεθόδου..."
Απόσπασμα αναφορά Α. Κοντόσταυλου προς Ι.Α. Καποδίστρια

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1828
Οι μηχανές του Νομισματοκοπείου των Ιωαννιτών Ιπποτών της Μάλτας μαζί με διάφορα εργαλεία συμπληρωματικά που αγόρασε ο Κοντόσταυλος από την Μασσαλία και την Αγκώνα ξεφορτώνονται στην Αίγινα. Το Νομισματοκοπείο εγκαθίσταται στην αυλή και το ισόγειο του "Κυβερνείου".

12 ΜΑΪΟΥ 1829
Ο Καποδίστριας δίνει εντολή να αρχίσουν οι εργασίες του Νομισματοκοπείου. Υπεύθυνος ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος μέλος της τριμελούς Επιτροπής της Οικονομίας. Πρώτος χαράκτης ο Χατζή Γρηγόρης Πυροβολιστής.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1829
Κόβεται το πρώτο νόμισμα της Ελληνικής Πολιτείας.

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1829
Τα πρώτα νομίσματα μοιράζονται στα μέλη της Δ' Εθνοσυνελεύσεως. "...Εξοχότατε! Η πρώτη θέα Εθνικού νομίσματος εκίνησε συγχρόνως εις όλους τους αντιπροσώπους την αγαλλίασιν, την οποίαν έπρεπε να κίνηση το μέγιστον και λαμπρότερον δείγμα της πολιτικής και κοινωνικής του Έθνους επανορθώσεως, και την ευγνωνοσύνην προς την Υ. Εξοχότητα, η πρόνοια της οποίας εχορήγησε μετά των άλλων καλών και το ουσιώδες τούτο και ωφέλιμον κατά πολλούς τρόπους εις ενδεείς λαούς.
Η Συνέλευσις εξέφρασεν ομοθύμως τα αισθήματα ταύτα και ανέπεμψε την ομόφωνον ευχήν: Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω ο Κυβερνήτης".
Απόσπασμα εγγράφου του Προέδρου της Α' Εθνοσυνελεύσεως Γ. Σισίνη προς τον Ι.Α. Καποδίστρια

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1829
Τα νομίσματα μπαίνουν σε κανονική κυκλοφορία και απαγορεύεται η κυκλοφορία τούρκικων νομισμάτων από 1 Μαρτίου 1830.

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1830
Ο χαράκτης Χατζή Γρηγόρης Πυροβολιστής αντικαθίσταται από τον Γεώργιο Παπακωνσταντόπουλο.

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1832
Ο χαράκτης Γεώργιος Παπακωνσταντόπουλος αντικαθίσταται από τον Δημήτριο Κοντό.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1833
Λίγες μέρες μετά την άφιξη του Όθωνα εκδίδεται διάταγμα με το οποίο σταματούν οι εργασίες του Νομισματοκοπείου.Αυτό είναι περιληπτικά το χρονικό της συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Νομισματοκοπείου στα χρόνια του Καποδίστρια. Η ατέλεια των μηχανημάτων, η απειρία των τεχνιτών, τα διάφορα μίγματα μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι πολλές μήτρες που χαράχθηκαν έγιναν αιτία να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πλήθος ποικιλιών. Το βάρος και η διάμετρος ποικίλλει από νόμισμα σε νόμισμα. Στην παρουσίαση των νομισμάτων αναφέρονται ελάχιστες ποικιλίες των βασικών τύπων, κατά την γνώμη μου οι πλέον σημαντικές.

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος